Friday, May 4, 2018

సంధ్యావందనము, గాయత్రి మంత్ర విశిష్టత

మహాభారతం, అశ్వమేధిక పర్వంలో, ధర్మరాజు కోరికపై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, *'సంధ్యావందనము, గాయత్రి మంత్ర'* విశిష్టతను ఈవిధంగా వివరించారు.
'ప్రతినిత్యం ప్రాతఃకాలం, సాయంకాలం చక్కగా సంధ్యావందనము చేసేవారు వేదమయమైన నావను నిర్మించి తాము దానితో తరిస్తారు, ఇతరులను తరింపచేస్తారు. పవిత్రమైన గాయత్రిమాతను జపించేవ్యక్తి నాలుగు సముద్రాల చుట్టూ గల భూమిని అంతనూ దానంగాతీసుకున్నా ప్రతిగ్రహదోషంచేత దుఃఖితుడుకాడు. ఆకాశంలో ఉండేకొన్ని గ్రహాలు అనిష్టస్థానాలలో ఉండి, అనిష్టదాయికాలయినాకూడా గాయత్రి జప ప్రభావంచేత సౌమ్యములు, మంగళకరములు, శుభదాయకములవుతాయి. భయంకరమైన పిశాచములు కూడా ఆ బ్రాహ్మణునికి అనిష్టం కలిగించలేవు.
వేదవ్రతాచరణంగల పురుషులు భూమిమీద ఇతరులను కూడా పవిత్రులను చేయగలరు. ఆ గాయత్రిమాత నాలుగు వేదాలకన్నా కూడా శ్రేష్ఠమైనది. బ్రహ్మచర్యాన్ని అనుష్టించనివారు,  వేదాధ్యయనంచేయనివారు, దుష్ట ఫలాలనిచ్చే కర్మలనాచరించే నామమాత్రపు బ్రాహ్మణులయినా గాయత్రీ ప్రభావంచేత పూజ్యులవుతారు. అటువంటప్పుడు ప్రాతః సాయం సంధ్యావందనము నిత్యం చేసేవారిగురించి వేరే చెప్పేదేముంది.
శీలం, వేదాధ్యయనము, దానం, పవిత్రత, కోమలత్వము, సారళ్యం అనే సద్గుణాలు బ్రాహ్మణునికి వేదంకన్నా మిన్న.
*'భూః భువః సువః'* అనే మూడు  వ్యహృతులతో గాయత్రి మంత్ర జపము చేసేవారు వేదాధ్యయనము నిరతులే. ప్రతి నిత్యం సంధ్యావందనము చేసే ఉత్తమ ద్విజుడు బ్రహ్మలోకానికి వెడతారనడంలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు.
పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు,  దేవతలు, ఋషిగణాలు అందరూ కలసి త్రాసులో ఒకవైపు గాయత్రి మంత్రమును, మరొకవైపు నాలుగు వేదాలను ఉంచి తూచారు. నాలుగు వేదాలకన్నా కూడా గాయత్రి మంత్రమే బరువైనదని నిరూపితమయ్యింది. సర్వవేదాలకు గాయత్రి మంత్రమే ప్రాణం. గాయత్రి రహితమైన వేదాలు నిర్జీవాలు.
నియమసదాచార భ్రష్టుడైన బ్రాహ్మణుడు నాలుగు వేదాలు చదివినా వింధ్యుడవుతాడు. సచ్ఛీలం సత్ప్రవర్తన కలిగి గాయత్రి మంత్రం మాత్రమే చేసే బ్రాహ్మణుడు శ్రేష్ఠుడు.
ప్రతిదినమూ సహస్ర గాయత్రి మంత్ర జపము శ్రేష్టం, శతజపం మధ్యమం, దశగాయత్రీ జపము అధమం అవుతాయి.
*ప్రతినిత్యం ప్రాతః సాయం సంధ్యావందనమున శతగాయత్రి జపము ఆచరించిన గ్రహప్రతికూలముండదు. పురశ్చరణగా అక్షరలక్ష జపమున గ్రహములనుకూలవర్తులగుదురు. అక్షరకోటి జపమున సర్వగ్రహములు వారి ఆధీనమగును.*
గాయత్రి మంత్ర ప్రభావమునెంతచెప్పిననూ తక్కువే యుధిష్టరా!
*సకాలమైననూ, కాలాతీతమైననూ సంధ్యనాచరించే ద్విజుడు నాకు మిక్కిలి ప్రీతి పాతృడైయున్నాడు ధర్మనందనా!*

Sunday, April 22, 2018

శంకరగ్రంథావళి - నామపారాయణం

*ఆది శంకరాచార్యుల వైభవం* :-
ఆది శంకరాచార్యులు 32వ ఏట శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేలోపు చేసిన స్తోత్రాలు-రచనలు,-భాష్యాల వివరాలు.

*గణపతి స్తోత్రాలు*:
గణేశ భుజంగ స్తోత్రం
గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం
వరద గణేశ స్తోత్రం
గణేశాష్టకం

*సుబ్రహమణ్య స్తోత్రాలు*:
సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం

*శివ స్తోత్రాలు*:
అర్థనాదీశ్వర స్తోత్రం
దశస్లోకి స్తుతి
దక్షిణామూర్తి  స్తోత్రం
దక్షిణామూర్తి  అష్టకం
దక్షిణామూర్తి  వర్ణమాల స్తోత్రం
ద్వాదశ లింగ స్తోత్రం
కాల భైరవ  అష్టకం
శ్రీ  మృత్యుంజయ  మానసిక  పూజ  స్తోత్రం
శివ  అపరాధ  క్షమాపణ  స్తోత్రం
శివానందలహరి
శివ భుజంగ స్తోత్రం
శివ కేశాది పదాంత వర్ణన స్తోత్రం
శివ మానస పూజ
శివ నామావళి అష్టకం
శివ పాదాది కేశాంత వర్ణన స్తోత్రం
శివ పంచాక్షర స్తోత్రం
శివ పంచాక్షర నక్షత్రమాల
సువర్ణ మాల స్తుతి
ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం
వేదసార శివస్తోత్రం
శివాష్టకం

*అమ్మవారి స్తోత్రాలు* :
అన్నపూర్ణ అష్టకం
ఆనంద లహరి
అన్నపూర్ణ స్తోత్రం
అన్నపురణ స్తుతి
అంబాష్టకం
అంబాపంచరత్నం
భగవతి మానస పూజ
భవాని అష్టకం
భవాని భుజంగం
బ్రమరంబ అష్టకం
దేవి భుజంగ స్తోత్రం
దేవి చతుశ్శస్త్య ఉపచార పూజ
దేవి పంచరత్నం
దేవి అపరాధ క్షేమాపణా స్తోత్రం
దేవి అపరాధ భజన స్తోత్రం
గౌరీ దశకం
హరగౌరీ అష్టకం
కాళి అపరాధ భజన స్తోత్రం
కామ భుజంగ  ప్రయత
కామబింబ అష్టకం
కనకధారా స్తోత్రం
శ్రీలలితా పంచరత్నం
మంత్రముత్రిక పుష్పమాలస్థావం
మాతృకా పుష్ప మాల స్తుతి
మీనాక్షి స్తోత్రం
మీనాక్షి పంచరత్నం
నవరత్నమాలిక
రాజరాజేశ్వరి అష్టకం
శారద భుజంగ ప్రయతా అష్టకం
సౌందర్యలహరి
శ్యామల నవరత్న మాలిక స్తోత్రం
త్రిపురాసుందరి అష్టకం
త్రిపురాసుందరి మనసపూజ స్తోత్రం
త్రిపురసుందరి వేదపద స్తోత్రం

*విష్ణు స్తోత్రాలు* :
అచుతాష్టకం
భగవాన్ మానసపూజ
భజగోవిందం
హరిమీడే స్తోత్రం
హరి నామావళి స్తోత్రం
హరి శరణాష్టకం
శ్రీ విష్ణు భుజంగ ప్రయతా స్తోత్రం
జగన్నాథాష్టకం
కృష్ణాష్టకం
లక్ష్మినృసింహ పంచరత్నం
నారాయణ స్తోత్రం
పాండురంగాష్టకం
రామ భుజంగ ప్రయతా స్తోత్రం
రంగనాథాష్టకం
లక్ష్మినృసింహ కరుణారస స్తోత్రం
లక్ష్మినృసింహ కరవలమబ స్తోత్రం
షట్పది స్తోత్రం
విష్ణు పాదాదికేశాంత స్తోత్రం

*హనుమాన్ స్తోత్రాలు*
హనుమత్ పంచరత్నం

*ఇతర స్తోత్రాలు*:
మాతృ పంచకం
కౌపీన పంచకం
కళ్యాణ వృష్టి
నవరత్నమాలిక
పుష్కరాష్టకం
మొహాముద్గ్రహ స్తోత్రం

*క్షేత్ర స్తోత్రాలు*:
కాశి పంచకం
కాశి స్తోత్రం
మణికర్ణికాష్టకం
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

*నదీ స్తోత్రాలు*:
గంగాష్టకం
గంగా స్తోత్రం
నర్మదాష్టకం
యమునాష్టకం

*ప్రకరణ గ్రంధాలు*:
అద్వైత అనుభూతి
అజ్ఞాన భోదిని
అమరు శతకం
అనాత్మశ్రీ వికర్హన
అపరోక్షానుభుతి
ఆత్మ-అనాత్మ వివేకం
ఆత్మ బోధం
ఆత్మజ్ఞాన ఉపదేసనవిధి
దృక్ దర్శన వివేకం
ఆత్మ పంచకం
అత్మశతకమ్
అద్వైత పంచకం
అత్మపూజ-పరపూజ
బాలబోధ సంగ్రహం
భోధసారం
అత్మచింతన
బ్రహ్మచింతన
బ్రాహ్మణా వలిమాల
ధ్యానాష్టకం
జ్ఞానగంగాష్టకం
గురు అష్టకం
జీవన ముక్త్యనందలహరి
యతి పంచకం
మణిరత్నమాల
మానిషా పంచకం
మాయా పంచకం
మతామ్నాయ
నిర్గుణ మనసపూజ
నిర్వాణ దశకం/సిధాంత బిందు
నిర్వాణ మంజరి
నిర్వాణ శతకం/ఆత్మ శతకం
పంచీకరణం
ప్రభోద సుధాకరం
ప్రశ్నోతర రత్నమాలిక
ప్రపంచసార తంత్రం
ప్రాతః స్మరణ స్తోత్రం
ప్రౌడానుభుతి
సదాచార సంతానం
సాధనా పంచకం/ఉపదేశ పంచకం
శంకర స్మృతి
సన్యాస పథ్థతి
సారతత్వ ఉపదేశం
సర్పత పంచారిక
సర్వసిధాంత సంగ్రహం
సర్వ వేదాంత సిద్దాంత సార సంగ్రహం
స్వాత్మ నిరూపణం
స్వాత్మ ప్రకాశికం
స్వరూపానుసంతానాష్టకం
తత్వ బోధం
తత్వ ఉపదేశం
ఉపదేశసహస్రి
వాక్యసిత
వాక్యవృతి
వేదాంత కేసరి
వేదాంత శతశ్లోకి
వివేకచూడామణి
ఏకస్లోకి
యోగ తారావళి

*భాష్య గ్రంధాలు* :
విష్ణు సహస్రనామ భాష్యం
లలిత త్రిశతి భాష్యం
యోగసూత్ర భాష్యం
భగవద్గీత భాష్యం
ఉపనిషద భాష్యం
బ్రహ్మసూత్ర భాష్యం

Monday, April 16, 2018

మధుర మీనాక్షి లీల

ఇది కధ కాదు. బ్రిటిష్ కాలంలో మధురై డిస్ట్రిక్ట్ కి పీటర్ అనే వ్యక్తి కలెక్టర్ గా ఉండేవారు. ఆయన ఆఫీస్ కి ఇంటికి మధ్యలోనే మీనాక్షి అమ్మవారి టెంపుల్. పీటర్ ప్రతిదినం తన కార్యాలయానికి అమ్మవారి దేవాలయం ముందరనుండి తన గుర్రంమీద వెళ్లేవారు. అలా వెడుతున్న సమయంలో పీటర్ తన కాళ్లకున్న చెప్పులు తీసి గుర్రం దిగి నడచి వెళ్లేవారు భక్తిగా. ఒకసారి రాత్రి ఉరుములు మెరుపులతో పెద్ద గాలితో వర్షం కురుస్తోంది. పీటర్ తన ఇంట్లో పడుకుని ఉండగా పెద్ద శబ్దం వినిపించి ఉలిక్కిపడి లేవగానే, ఎదురుగా ఒక స్త్రీ వంటినిండా బంగారు ఆభరణాలతో నిలుచుని ఉంది. పీటర్, ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడుగుతుండగానే ఆ స్త్రీ బయటకు వెళ్ళిపోతూ, రా రా అని పీటర్ ను బయటకు పిలిచి, కనీసం కాళ్లకు పాదరక్షలు కూడా లేకుండా ఆ జోరు వర్షంలోనే వడి వడిగా నడుస్తూ కొంతదూరంలో అదృశ్యమవడం, ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన పీటర్ గమనించి వెనుతిరిగిన మరుక్షణంలోనే, అతని నివాసం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. నిర్ఘాంత పోయిన పీటర్ కొద్దిసేపటికి తేరుకుని, ఆ అర్ధరాత్రి వచ్చి తనను బయటకు పిలిచి ఈ ఘోరాపద నుండి కాపాడినది, సాక్షాత్తు ఆ మధుర మీనాక్షి అమ్మవారే అని గ్రహించి చేతులెత్తి నమస్కరించిన కలెక్టర్ పీటర్ ఆ మరునాడు భక్తితో ఆలయానికి వెళ్లి అర్చకులను సంప్రదించి, రాత్రి జరిగిన ఆ ఉదంతాన్ని వారికి తెలియ చేస్తూ, అయ్యా రాత్రి నాకు దర్శనమిచ్చిన మీనాక్షి అమ్మవారి కాళ్లకు పాదరక్షలు లేవని గమనించాను. నేను అమ్మవారికి బంగారు పాదరక్షలు బహుమతిగా ఇవ్వదలిచాను. మీరు అంగీకరించి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇవ్వగలరు అని వారి అంగీకారంతో 412 రూబీస్, 72 ఎమిరాల్డ్స్, 80 డైమండ్స్ తోవజ్ర వైడూర్య సహితమైన అత్యంత విలువైన స్వర్ణ పాదుకలను ఆ మధుర మీనాక్షి తల్లికి సమర్పించారు కలెక్టర్ పీటర్. "పీటర్ పాదుకలుగా" పిలువబడే ఆ పాదుకలను ఇప్పటికీ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రతి ఏటా జరిగే "చిత్ర ఫెస్టివల్" సందర్భాన అమ్మవలారి ఉత్సవ మూర్తి పాదాలకు అలంకరించి ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. ఆనాడు సత్య తార్కాణంగా జరిగిన ఈ సన్నివేశం, అన్య మతస్థుడైనా, భగవంతునిపై ఆయనకున్న భక్తి విశ్వాసాలకు ప్రతీకగా నిలిచిపోయింది.(forwarded as received)

అపూర్వమైన సందేశం పంపిన
వారికి ధన్యవాదములు 🙏🙏🙏

Friday, April 13, 2018

బ్రాహ్మణుడు అణచివేత?* భయంకరమైన జాతివాద లేఖ

*బ్రాహ్మణుడు అణచివేత?*
భయంకరమైన జాతివాద లేఖ

ఇదొక చిన్న లేఖ-
దలిత సోదరులు తప్పక పూర్తిగా చదవవలసింది. మీ ఇళ్ళలో ఊర్లలో అందరికి చెప్పవలసింది.

ఔరంగజేబు బనారస్, గంగాఘాట్, హరిద్వార్ లో 150,000 బ్రాహ్మణులను, వారి కుటుంబాలను చంపించాడు.  బ్రాహ్మణులవి, వారి పిల్లలవి తలకాయల పుర్రెల స్తంబం ఒకటి వేయించాడతడు. అది ఎంత ఎత్తైనదంటే పది మైళ్ళనుండి కనపడేది. వాళ్ళ జంధ్యాలను గుట్టగా వేసి నిప్పు పెట్టి కాల్చి తన చేతులు చలి కాచుకున్నాడు. ఎందుకు? ఎందుకంటే వారు తమ ధర్మాన్ని వదిలి ఇస్లామ్ ను స్వీకరించటానికి ఒప్పుకోలేదు. ఇదంతా వారి చరిత్రలో ఉన్నది. బ్రాహ్మణులు శస్త్రం అయినా ఎత్తారా? అయినప్పటికీ మనకు ఔరంగజేబు వంశీయులు సోదరుల్లాగ, బ్రాహ్మణులు శత్రువులలాగా కనిపిస్తారు.
ఇది ఎటువంటి తర్కం? ఎట్టి సత్యం?

కొంకణ్, గోవాలో పోర్చుగల్ నుంచి వచ్చిన దురాక్రమణదారులు నిర్దయగా లక్షల కొంకణ బ్రాహ్మణులను హత్యచేశారు. ఎందుకంటే వారు క్రైస్తవ మతానికి మారటానికి ఒప్పుకోలేదు. ఎవరైనా కొంకణ బ్రాహ్మణుడు ఒక్క పోర్చుగల్ వాడినైనా చంపాడని మీరు ఒక్క ఉదాహరణ అయినా ఇవ్వగలరా?  అయినప్పటికీ పోర్చుగల్, ఇతర యూరోపు దేశాలవారు మనకు సభ్య వ్యక్తులుగా, అనుకరించదగినవారిగా కనిపిస్తారు. బ్రాహ్మణులేమో తుచ్ఛులుగా అగుపిస్తారు! ఇది ఎటువంటి సత్యం?? 

పోర్చుగల్ వారు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు సెంట్ జేవియర్ పోర్చుగల్ రాజుకు లేఖ వ్రాశాడు. “ఒకవేళ బ్రాహ్మణులు లేకపోయి ఉంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆటవికులను అందరిని మేము సులువుగా మన మతంలోకి మార్చేవారము.” అని. అంటే మతం మార్పిడి అనే మార్గంలో బలి అయినవారు బ్రాహ్మణులనే వర్గం వారు ఒక్కరే. వారు తమ ధర్మాన్ని పరిత్యజించి మతం మారటం కన్నా చనిపోవటమే నయమని భావించారు. జేవియర్ కు బ్రాహ్మణులంటే ఎనలేని అసహ్యం, ద్వేషం. ఎందుకంటే వారే తన దారిలో కంటకాలు. వేలసంఖ్యలో గౌడసారస్వత కొంకణి బ్రాహ్మణులు అతడి అత్యాచారాలకు, దురాగతాలకు వెరచి గోవాను వదిలి తమ యావదాస్తులు వదులుకుని వెళిపోయారు. ఒక్కరైనా తిరిగి అతడి పై దాడి చేశారా? అయినప్పటికీ సెంట్ జేవియర్ పేరు మీద భారత దేశంలో ఎన్నో స్కూళ్ళు, కాలేజిలు ఉన్నాయి. భారతీయులు తమ పిల్లలను అక్కడ చదివించటానికి ఎంతో గర్వపడతారు.

ఇంతే కాక ఎన్నో వేల మంది సారస్వత బ్రాహ్మణులు కాశ్మీర్ గాంధార ప్రాంతాలలో విదేశీ దురాక్రమణకారుల చేతులలో చనిపోయారు. ఈనాడు ఈ ప్రదేశాలను మనం అఫ్ఘానిస్తాన్, పాకిస్తాన్ అంటున్నాము. అక్కడ ఒక్క సారస్వత బ్రాహ్మణుడు కూడా మిగలలేదు. ఈ ప్రదేశాలలో ఒక్క బ్రాహ్మణుడైనా ఎవరైనా విదేశీయుడిని చంపాడని ఏదైనా ఒక్క సంఘటన చెప్పగలరా? హత్యలు వదిలేయండి, కనీసం ఒక్క హింసాత్మక పనినైనా చేశారా?

ఈ ఆధునిక కాలంలో సైతం కాశ్మీర్ లోయలో ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదులు మూలనివాసులైన బ్రాహ్మణులను నిస్సహాయులుగా చేసి కాశ్మీర్ నుండి వెళ్ళగొట్టారు. 500,000 కాశ్మీరీ బ్రాహ్మణులు తమ ఇళ్ళను వాకిళ్ళను పోగొట్టుకుని నిలువు నీడ లేనివారైనారు. దేశంలో వివిధ ప్రదేశాలలో శరణార్థులు అయినారు. వారిలో 50,000 మంది ఇవాల్టికి కూడా జమ్మూలో, ఢిల్లీలో ఎంతో గతిలేని పరిస్థితుల్లో, తక్కువ సౌకర్యాలతో (శిబిరాలలో) గూడారాలలో ఉంటున్నారు. ఉగ్రవాదులు లెక్కలేనంతమంది బ్రాహ్మణ పురుషులను చంపేశారు. ఒక్క బ్రాహ్మణుడైనా శస్త్రం ఎత్తాడా, ఒక్క ఉగ్రవాదినైనా చంపాడా? అయినప్పటికీ ఈనాడు బ్రాహ్మణుడనేది అత్యాచారానికి, అణచివేతకు పర్యాయపదమైంది. ముస్లిము ఉగ్రవాది ఏమో దారితప్పిన యువత. క్షమించేందుకు పాత్రుడు. వారిని క్షమించటమే తమ ధర్మంగా భావిస్తున్నారు జనాలు.  ఇది ఏం తర్కం?

ఆదరణీయ భీమ్ రావ్ అంబేడ్కర్ గారు భారత రాజ్యాంగం వ్రాసిన రచయితలలో (దాని ప్రారూపం చేసే సమితికి అధ్యక్షుడు)గా ఉన్నాడు. అతడు ఒక ముస్లిమ్ చరిత్రకారుని ప్రస్తావిస్తూ వ్రాశాడు- “మతం మత్తులో అరబ్బు దురాక్రమణకారుడైన మహమ్మద్ బిన్ కాసిమ్ చేసిన మొట్టమొదటి పని బ్రాహ్మణులకు సున్నత్ చేయటం (ముస్లిముల పిల్లలకు పురాషాంగం పై భాగాన్ని చర్మం తీసేసే మతపద్ధతి). కానీ వారు కాదన్నందుకు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు దాటిన ప్రతీవాడిని మృత్యువాత పడేశారు.” ముగలుల కాలంలో ప్రతీ దురాక్రమణకారుడు, ప్రతి ఆక్రమణలో, మతమార్పిడిలో భాగంగా ధర్మాన్ని ప్రేమించే లక్షల బ్రాహ్మణులను చంపేశారు. మీరు బాగా ఆలోచించండి- బ్రాహ్మణుడు తిరిగి ఇతర మతస్తుడిని చంపిన ఒక్క సంఘటన చెప్పగలరా?

19వ శతాబ్దంలో మేల్ కోట్ లో దీపావళి నాడు టిప్పూ సుల్తాన్ ఆక్రమణం చేసి అక్కడి 800 మంది నాగరికులను చంపేశాడు. వారిలో ఎక్కువ మంది మండ్యమ్ అయ్యంగార్లు. వారంతా సంస్కృతం చదువుకున్న గొప్ప విద్వాంసులు. (ఈనాడు కూడా మేల్కోట్ లో దీపావళి జరుపుకోరు.) ఈ హత్యాకాండతో ఒక నగరమంతా ఒక స్మశానంలా అయింది.

ఈ అహింసావాదులైన బ్రాహ్మణులు పూర్తిగా శాకాహారులు. సాత్త్విక భోజనం తినేవారు. దాని కారణంగా వారి ప్రవర్తన కూడా సాత్త్వికంగా ఉండేది. వారికి ఇతరులను హింసించాలనే ఆలోచన కూడా కలగదు. వారు కనీసం తమ రక్షణ కూడా చేసుకోలేదు. అయినా నేడు ఈ దేశంలో టిప్పూ సుల్తాన్ కి ఎక్కువ గౌరవం. అతడి వీరగాథలు చెప్పుకుంటారు, వింటారు. ధర్మ రక్షణకై మౌనంగా మృత్యువాత పడిన ఆ బ్రాహ్మణులను మాత్రం ఎవ్వరూ స్మరించుకోరు.
ఈనాటి సందర్భంలో బ్రాహ్మణుడు గాడ్సేగా మారాల్సిందే. బీర్బల్ అయి చాకిరి చేయటం కన్నా నయం.
(ఒక దుఃఖితుని లేఖని నుండి)
[వాట్సాప్ లో ప్రాప్తమైన లేఖకు తెలుగు అనువాదం]

కేశవ నామాలు-గణిత భూమిక

💐కేశవ నామాలు-గణిత భూమిక💐

విష్ణుమూర్తికి24పేర్లున్నాయి.వాటిని  కేశవనామాలంటారని మనకు తెలుసు.ఇవి 24మాత్రమే ఎందుకు ఉన్నాయి?వీటికి కాలచక్రానికి,గణితానికి ఏమైనా సంబంధం వున్నదా?ఈ 24 కు గణిత పరమైన భూమిక ఏమిటి?చూద్దాం.

* విష్ణుమూర్తిని చతుర్భుజుడు అంటాం.అంటే నాలుగు చేతులు గలవాడని కదా. ఈ నాలుగు చేతుల్లో శంఖం,చక్రం, గద,పద్మాలను ధరించి మనకు దర్శనమిస్తాడు.నిశితంగా పరిశీలిస్తే, ఈ నాలుగు ఆయుధాల యొక్క అమరికలలో వచ్చే మార్పుల వల్ల ఖచ్చితంగా 24 వేరువేరు రూపాలు విష్ణువునకు ఏర్పడతాయి. ఈ 24 రూపాలనే కేశవనామాలంటారు.

* కేశవ నామాలలో మొదటి నామం కేశవ.కేశవ రూపంలో స్వామి కుడివైపు ఉన్న రెండు చేతులతో పద్మము, శంఖము ధరించి ఎడమ వైపు ఉన్న రెండు చేతులతో గద,చక్రం ధరించి ఉంటాడు.

* విష్ణువు యొక్క మరొక నామము మాధవ.ఈ రూపంలో కుడి వైపు రెండు చేతులతోగద,చక్రం ధరించి, ఎడమవైపు ఉన్న రెండు చేతులతో పద్మము,శంఖము ధరించి ఉంటాడు.

* మధుసూధన రూపంలో కుడివైపు చేతులతో చక్రం, శంఖము మరియు ఎడమవైపు చేతులతో గద,పద్మము ధరించి ఉంటాడు.

* ఈవిధంగా ప్రతి పదిహేను రోజులకు(పక్షానికొకసారి) పౌర్ణమికి, అమావాస్య కు తన ఆయుధాలను చేతులు మార్చుకుంటూ ఉంటాడు శ్రీ మహా విష్ణువు.

* ఈ మార్పులు లేదా అమరికలను మనం గణిత శాస్త్ర పరిభాషలో ప్రస్తారాలు(permutations) అంటాం.అనగా 4 వస్తువులను 4! (4 factorial) విధాలుగా అమర్చవచ్చు.
4! = 4×3×2×1=24
శంఖాన్ని 'శ' తోను, చక్రాన్ని 'చ' తోను, గదను 'గ' తోను,పద్మాన్ని ' ప'తోను సూచిస్తే,ఆ 24 అమరికలు యీ క్రింది విధంగా వుంటాయి.

* 1) శచగప 2) శచపగ 3) శపచగ 4) శపగచ5)శగచప 6)శగపచ

* 7)చపగశ 8)చపశగ 9)చగపశ 10)చగశప
11)చశగప 12)చశపగ

* 13)గపశచ 14)గపచశ 15)గచశప 16)గచపశ 17)గశపచ 18)గశచప

* 19)పచగశ 20)పతశగ 21)పశగచ 22)పశచగ 23)పగశచ 24)పగచశ.

( పైవన్నీ ఒక క్రమంలో ఉన్నట్లు పరిశీలించి ఉంటారు.)

* ఈ 24 నామాలు పెద్దలందరికీ తెలిసినా‌,మరోసారి క్రింద ఉదహరిస్తున్నాను.
      కేశవ,నారాయణ, మాధవ, గోవిందా, విష్ణు, మధుసూధన,త్రివిక్రమ,వామన,శ్రీధర,హృషీకేశ,పద్మనాభ, దామోదర, సంకర్షణ,వాసుదేవ,అనిరుధ్ధ,ప్రద్యుమ్న,పురుషోత్తమ, అధోక్షజ,నారసింహ, అచ్యుత, జనార్ధన,ఉపేంద్ర, హరి,శ్రీకృష్ణ.

ఈ నాలుగు ఆయుధాలను అన్ని విధాలుగాను మార్చుకోవటానికి 24 పక్షాలు అంటే 12 నెలలు అనగా ఒక సంవత్సరం పడుతుంది.

💐💐💐💐💐💐💐

Tuesday, March 20, 2018

చాగంటి కోటేశ్వర రావు

చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి గూర్చి చాలామందికి తెలియని కొన్ని సంగతులు -
                                                 

ఇవాళ సినిమా హీరోలలో అగ్రహీరోలకు ఏమాత్రం తీసిపోని పేరుప్రఖ్యాతులు కలిగిన ప్రవచనకారుడు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు.  గత పదిహేనేళ్లలో ఆయన సాధించిన ప్రతిష్ట మరే ఇతర ఆధ్యాత్మికవేత్తలకు దక్కలేదు అనేది నిస్సందేహం.  అఖండ ప్రజ్ఞావంతుడు, పండితుడు, వేదమూర్తి చాగంటి వారు.  ఆయన ఎంతటి ఖ్యాతి గడించారో , కొన్ని వివాదాల్లో కూడా చిక్కుకున్నారు.  సునాయాసంగా బయటపడ్డారు.  

చాగంటివారు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నారు.  ఆయన భార్య వ్యవసాయశాఖలో ఉన్నతాధికారిణి.  ఏ ఛానెల్లో చూసినా చాగంటి వారి ప్రవచనాలు కనిపిస్తుంటాయి.  అవి చూస్తే అసలు చాగంటి వారు ఏనాడైనా ఆఫీసుకు వెళ్తారా అనే సందేహం కలుగుతుంది ఎవరికైనా.  కానీ చాగంటివారు ఆఫీసుకు ఒక్కరోజు కూడా సెలవు పెట్టరు.  ఒక్కసారి కూడా లేట్ పెర్మిషన్స్ తీసుకోరు.  ఆయన కేవలం శనివారం, ఆదివారం మాత్రమే ప్రవచనాలు ఇస్తారు.  అవి కూడా కాకినాడలోని ఒక దేవాలయంలో.  ఛానెల్స్ వారు అక్కడికి వెళ్లి రికార్డ్ చేసుకుని ప్రసారం చేస్తుంటారు.  

చాగంటి వారికి ఉన్న ప్రతిభాసంపత్తిని సొమ్ము చేసుకోదలచుకుంటే ఈపాటికి ఆయన వందల ఎకరాల భూములు, ఇల్లువాకిళ్ళు, మణిమాణిక్యాలు సంపాదించేవారు.  కానీ ప్రవచనాలను ఆయన నయాపైసా పారితోషికం తీసుకోరు.  ఎక్కడికైనా బయట నగరాలకు వెళ్లి ప్రవచనాలు ఇవ్వాల్సివస్తే ఆయన తన సొంత డబ్బుతో స్లీపర్ క్లాస్ టికెట్ కొనుక్కుని ప్రయాణం చేస్తారు తప్ప నిర్వాహకులనుంచి డబ్బు తీసుకోరు.  ఆయనకున్నది కేవలం రెండు పడకగదుల చిన్న ఇల్లు.  ఇంతవరకు ఆయనకు కారు లేదు.  ఆఫీసుకు కూడా మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్తారు.  ఎఫ్ సి ఐ డైరెక్టర్ క్రైస్తవుడు.  చాగంటి వారు ఆఫీసుకు వెళ్ళగానే ఆయనే స్వయంగా వచ్చి బూట్లు విప్పి చాగంటి వారికి నమస్కారం చేస్తారు.  సెలవులను ఉపయోగించుకోమని, కావాలంటే లేట్ అనుమతులు తీసుకోమని చెప్పినా చాగంటివారు ఆ సౌకర్యాలను ఎన్నడూ వినియోగించుకోలేదు.  

చాగంటి వారికి ఆరేడేళ్ల వయసులో జనకులు గతించారు.  ఆయనకు ఒక అక్క, ఒక చెల్లెలు, ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు.  తల్లిగారు కస్టపడి నలుగురు పిల్లలను పెంచారు.  వారికి ఆస్తిపాస్తులు లేవు.  నిరుపేద కుటుంబం.  సంసారానికి తాను మాత్రమే పెద్ద దిక్కు అన్న స్పృహ పొటమరించగా చాగంటి వారు అహోరాత్రాలు సరస్వతీ ఉపాసనే లక్ష్యంగా విద్యను అభ్యసించారు.  పాఠశాల స్థాయినుంచి ఆయన విద్యాబుద్ధులు వికసించాయి.  వేదాగ్రణి ఆయన రసన మీద తిష్టవేసుకుని కూర్చున్నది.  ఫలితంగా ఆయన యూనివర్సిటీ స్థాయివరకు గోల్డ్ మెడలిస్టుగా ఎదిగారు.  

ఇక ఆయన ఇవాళ చెప్పే ప్రవచనాల వెనుక ఆయనేదో వేదవేదాంగాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు ఆపోసన పట్టారని చాలామంది పొరపడతారు.  ఆయన కృషి పెద్దగా లేదు. అవన్నీ ఆయనకు పూర్వజన్మ సుకృతంగా లభించినవి అంటే మనం ఆశ్చర్యపోవాలి.  ఇది వారికి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం తప్ప ఈ జన్మకృషి కాదు.  అలా అని ఆయన వాటిని చదవలేదని కాదు.  ఎంతచదివినా ధారణాశక్తి అనేది ప్రధానం.  ఒకసారి శంకరుల సౌందర్యలహరి తిరగేస్తే అది మొత్తం ఆయన మదిలో నిలిచిపోతుంది.  ఎక్కడ ఏ పేజీలో ఏమున్నదో చెప్పగలరు.  వరప్రసాదితులకు మాత్రమే ఇది సాధ్యం.  

ఆయన ఉద్యోగంలో చేరాక తోబుట్టువుల బాధ్యతను స్వీకరించారు.  అక్క, చెల్లెలు, తమ్ముడుకు తానె  తన సంపాదనతో వివాహాలు చేశారు.  కుటుంబం కోసం తన కష్టార్జితాన్ని మొత్తం ధారపోశారు.  తనకంటూ ఈరోజు వరకు బ్యాంకు బాలన్స్ లేదంటే నమ్ముతారా?  

అప్పుడపుడు కాకినాడలో అయ్యప్ప దేవాలయంలో సాయంత్రం కూర్చుని భక్తులముందు భారతభాగవత ప్రవచనాలు ఇచ్చేవారు.  ఎన్నడూ పట్టణం దాటి ఎరుగరు.  ఏనాడూ డబ్బు పుచ్చుకునే వారు కారు.  ఆయన స్వరలాలిత్యం, ధారణ, విజ్ఞానం, విశదీకరణ భక్తులను ఆకర్షించాయి.  అభిమానులు పెరిగారు.  

పీవీ నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అనుకుంటాను.. ఎక్కడో ఒకచోట చాగంటి వారిని కలిశారు.  "మీ గురించి ఎంతో విన్నాను.  మీ ఆధ్యాత్మిక పరిజ్ఞానం అసాధారణం. మీ ప్రవచనాలు నాకు బాగా నచ్చాయి.  ముఖ్యంగా మీ పాండితీప్రకర్ష అమోఘం.  ఇప్పుడు నేను మంచి స్థితిలో ఉన్నాను.  ఏమైనా అడగండి.  చేసిపెడతాను"  అన్నారు పీవీ.  

చాగంటి వారు నవ్వేసి "మీకూ, నాకు ఇవ్వాల్సింది ఆ పరమాత్మే తప్ప మరెవరూ కారు.  మీ సహృదయానికి కృతజ్ఞతలు.  నాకేమీ ఆశలు లేవు." అని నమస్కరించి బయటకు వెళ్లిపోయారు.  

ఈనాటికి కూడా ఆయనకు ఉన్నది కేవలం రెండు మూడు ధోవతులు, నాలుగు పంచెలు, నాలుగు జతల ఆఫీస్ బట్టలు!!  

 
చాగంటివారిని చూసి ఆయన ఎన్నో ఏళ్ళనుంచి ప్రవచనాలు ఇస్తున్నారని, లక్షలు సంపాదించి ఉంటారని చాలామంది భావిస్తుంటారు.  ఆయన బయటప్రాంతాల్లో ప్రవచనాలు ఇవ్వడం వారి అమ్మగారు 1998  లో స్వర్గస్తులు అయ్యాక ప్రారంభించారు.  ఎందుకంటే చాగంటి వంశంలో గత ఆరు తరాలుగా ఆ సరస్వతి కటాక్షం ఎవరో ఒక్కరికే వస్తున్నది.  ఈ తరంలో ఆ శారదాకృప నలుగురు పిల్లలలో చాగంటి  కోటేశ్వర రావు గారిపై ప్రసరించింది.  ఆ మాత దయను తృణీకరించలేక తనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని లోకానికి పంచుతున్నారు చాగంటి వారు...... Forwarded as received

మిత్రమా !

ధుర్మార్గులను ఖండించక పోవుట ఏంతటి తప్పో
ఇట్టువంటి మహాత్ములను ప్రశంసించక పోవడం గూడా అంతే తప్పు ఔతుంది
ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తిని కీర్తించడం పదుగురికీ తెలియజేస్తున్న మీ మహోన్నత వ్యక్తిత్వం ప్రశంసనీయం ధన్యవాదములు
🙏🙏🙏

సంధ్యావందనము, గాయత్రి మంత్ర విశిష్టత

మహాభారతం, అశ్వమేధిక పర్వంలో, ధర్మరాజు కోరికపై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, *'సంధ్యావందనము, గాయత్రి మంత్ర'* విశిష్టతను ఈవిధంగా వివరించారు. &#...